Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Brugsvejledning

Vilkår for anvendelse

På denne side fastlægges vilkårene for din brug af webstedet www.keyloop.com ("webstedet"), som drives af Keyloop Denmark ApS ("Keyloop"). Du bør læse disse vilkår for anvendelse grundigt igennem, inden du bruger webstedet. Du tilkendegiver ved din brug af webstedet, at du accepterer disse vilkår for anvendelse og indvilliger i at overholde dem. Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår for anvendelse, skal du forlade webstedet.

Din adgang til webstedet

Webstedet må kun anvendes til indhentning af oplysninger. Du garanterer, at du på ingen måde vil modificere, flytte, supplere, slette eller på anden vis manipulere oplysningerne på webstedet eller vil dekompilere, foretage reverse engineering af, disassemblere eller på ulovlig vis bruge eller reducere software, copyright- eller varemærkebeskyttet materiale, forretningshemmeligheder eller andre fortrolige oplysninger, der er indeholdt på webstedet. 
Materialer, der tilgås via webstedet, må kun vises, downloades og udskrives til eget, ikke-kommercielt brug. Du må på ingen måde ændre sådanne materialer.  Hvis du udskriver, kopierer eller downloader nogen del af webstedet i strid med disse vilkår for anvendelse, ophører din ret til at bruge webstedet øjeblikkeligt, og du skal på Keyloop's anmodning returnere eller destruere alle kopier, du har lavet af materialerne. 
Hvis du vælger eller får udleveret et bruger-id, en adgangskode eller nogen anden oplysning til brug på webstedet, skal sådanne oplysninger behandles fortroligt, ligesom du ikke må videregive dem til en tredjepart. Keyloop har ret til når som helst at deaktivere ethvert bruger-id eller enhver adgangskode, som du selv har valgt eller har fået tildelt af Keyloop, hvis Keyloop vurderer, at du har overtrådt en eller flere af bestemmelserne i disse vilkår for anvendelse.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Keyloop eller dets associerede selskaber ejer eller er licenstager af alle intellektuelle ejendomsrettigheder til webstedet og det herpå offentliggjorte materiale.  Disse værker er beskyttet af copyright og andre internationale immaterialretlige love og traktater.  Alle sådanne rettigheder forbeholdes. 
"Keyloop", "Autoline", "iLearn@Keyloop", "Dracar+", "Optima 21" og visse andre mærker, der anvendes på webstedet, er varemærker tilhørende Keyloop og registreret i EU og andre steder.

Ændringer af webstedet og disse vilkår

Keyloop agter at opdatere webstedet regelmæssigt og kan til enhver tid ændre indholdet. Keyloop kan, hvis det bliver nødvendigt, suspendere adgangen til webstedet eller lukke det på ubestemt tid. Webstedet kan på ethvert givet tidspunkt indeholde forældet materiale, og Keyloop er ikke forpligtet til at opdatere sådant materiale.

Keyloop kan til enhver tid revidere disse vilkår for anvendelse ved at ændre denne side. Det anbefales, at du fra tid til anden kontrollerer denne side for ændringer, da de er bindende for dig. Desuden kan nogle af bestemmelserne i disse vilkår for anvendelse være afløst af bestemmelser eller meddelelser, der er offentliggjort andetsteds på webstedet.

Ansvar

Materialet på webstedet leveres i den stand, som det forefindes, uden betingelser, repræsentationer eller garantier for dets nøjagtighed. I det omfang det er tilladt ved lov, fraskriver Keyloop og dets partnere sig herved udtrykkeligt alle betingelser, repræsentationer, garantier og andre vilkår, der ellers måtte være underforstået.

I det omfang det er tilladt ved lov, fraskriver Keyloop og dets partnere sig herved udtrykkeligt ethvert ansvar for direkte, indirekte eller afledte tab eller skader, som en bruger måtte pådrage sig i forbindelse med webstedet eller i forbindelse med brugen, manglende evne til at bruge eller som følge af brugen af webstedet, tilknyttede websteder og herpå offentliggjorte materialer, herunder, uden begrænsning, ethvert ansvar for: tab af indkomst eller indtægter, tab af forretning, tab af profit eller kontrakter, tab af forventede besparelser, tab af data, tab af goodwill, spildt ledelses- eller kontortid, og for enhver anden form for tab eller skade, uanset hvordan den opstår, og uanset om den skyldes en erstatningsforpligtende handling (herunder forsømmelighed), kontraktbrud eller andet, også selv om den var påregnelig.

Dette berører ikke Keyloop's ansvar for dødsfald eller personskade som følge af forsømmelighed fra Keyloop's side eller nogen anden forpligtelse, som ikke kan frasiges eller begrænses i henhold til gældende lov.

Oplysninger om dig og dine besøg på webstedet

Keyloop kan indsamle og behandle oplysninger om brugerne i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik, som forefindes på webstedet.  Ved din brug af webstedet giver du dit samtykke til denne behandling, ligesom du garanterer, at alle oplyste data er korrekte.

Levering af produkter og tjenester

Aftaler om levering af varer eller tjenester som led i besøg på webstedet er underlagt Keyloop's generelle vilkår og betingelser, som vil blive gjort tilgængelige på det relevante tidspunkt.

Link til webstedet

Du må linke til webstedets startside, hvis du gør det på en fair og lovlig måde, der ikke skader Keyloop's omdømme eller udnytter det. Du må dog ikke linke til webstedet på en måde, der giver indtryk af nogen form for tilknytning, godkendelse eller støtte fra Keyloop's side, hvis en sådan ikke eksisterer. Webstedet må ikke indrammes på et andet websted, ligesom du ikke må linke til nogen anden del af webstedet end startsiden. Keyloop forbeholder sig ret til uden varsel at trække tilladelsen til at linke til webstedet tilbage.

Links fra webstedet

Webstedet indeholder links til andre websteder og ressourcer, som stilles til rådighed af tredjeparter.  Keyloop har ingen kontrol over indholdet på disse websteder eller ressourcer og påtager sig intet ansvar derfor eller for nogen form for tab eller skade, der måtte opstå ved brugen deraf. 

Kompetence og lovvalg

Domstolene i Danmark har enekompetence over ethvert krav, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med brugen af webstedet. Keyloop forbeholder sig imidlertid retten til at anlægge sag mod dig for overtrædelse af disse betingelser i dit bopælsland eller ethvert andet relevant land.  
Disse vilkår for anvendelse og enhver tvist eller ethvert krav i forbindelse hermed eller med disses indhold eller udformning (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav) reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med dansk lov.