Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ข้อกำหนดเรื่องข้อมูลความเป็นส่วนตัว

ลิงค์    www.keyloop.com/th
บริษัท ซีดีเค โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด (“ซีดีเค โกลบอล” หรือ “บริษัท”) ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ให้บริการข้อมูลและการสื่อสารควรปฏิบัติตาม

ทางบริษัทได้ตั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และมีหน้าที่ในการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ใช้งาน  

 

1.รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บและวิธการจัดเก็บ

 • A. รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ

บริษัทได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้เพื่อการให้คำปรึกษา ข้อกำหนดในการให้บริการ ฯลฯ

 • - ชื่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลสัญญาอื่นๆ

ข้อมูลบางอย่าง เช่น “คุกกี้ (cookies)” อาจมีการสร้างขึ้นและจัดเก็บโดยอัตโนมัติในขณะที่ท่านใช้บริการของเรา

 • B. วิธีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการจัดเก็บโดยวิธีการดังนี้

 • - เวบไซท์
 • - การจัดเก็บที่ทำขึ้นโดยเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล

2. จุดประสงค์ในการจัดเก็บและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

 • ให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทในเครือ
 • การบริหารจัดการสมาชิกภาพ
 • การให้บริการตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
 • การได้รับสถิติด้านความถี่ในการเข้าระบบและการใช้บริการของลูกค้า

3.ข้อกำหนดด้านข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้ตามจุดประสงค์ที่อธิบายไว้ในข้อ 2 ข้างต้น (จุดประสงค์ในการจัดเก็บและใช้งานข้อมูลส่วนบุคล) เพื่อเป็นกฎข้อบังคับทั่วไปที่เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้นอกเหนือจากจุดประสงค์ที่ระบุไว้และเราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้กับบุคคลที่สามใดๆโดยปราศจากความยินยอมของผู้ใช้ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามจะยกเว้นในกรณีต่อไปนี้


 

 

 • หากผู้ใช้ให้ความยินยอมไว้ล่วงหน้า
 • หากเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย หรือหากมีจุดประสงค์ในการสืบสวนและหน่วยงานที่ทำการสืบสวนได้ทำคำร้องตามกระบวนการและวิธีการที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมาย
 • กรณีอื่นใดเมื่อเรามีความสุจริตในการกระทำการที่จำเป็นเพื่อ (a) ยืนยันตามข้อกำหนดทางกฎหายหรือการปฏิบัติตามกระบวนการตามกฎหมาย (b) ปกป้องและป้องกันสิทธิและทรัพย์สินของเรา (c) บังคับใช้ “ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน” เวบไซท์ หรือ (d) การกระทำการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้งานของเราหรือผู้อื่น

หากผู้ใช้ให้ความยินยอมไว้ล่วงหน้า ผู้ใช้ได้ให้ความยินยอมโดยสมัครใจในข้อกำหนดของข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามในการใช้บริการ การโอนสิทธิ์ระหว่างประเทศ ฯลฯ บริษัทจะจัดหาข้อมูลส่วนบุคลของผู้ใช้ให้กับบุคคลที่สามหลังจากได้รับความยินยอมล่วงหน้า และตามรายละเอียดดังนี้

บุคคล/หน่วยงานที่เราอาจจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลไป

จุดประสงค์ของข้อกำหนด

รายการของข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดให้

ระยะเวลาที่จัดเก็บและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม

บริษัทในเครือของบริษัท

เพื่อจุดประสงค์ทางสถิติ 
เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ การใช้งาน หรือการดูแลรักษาเวบไซท์

ชื่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลในสัญญาอื่นๆ

จะดำเนินการต่อจนกว่าบริษัทปิดกิจการ

 

 

ซีดีเค โกลบอล อาจจะใช้ที่อยู่อีเมลของคุณ และข้อมูลติดต่ออื่นๆของคุณที่ให้ไว้ภายใน ซีดีเค โกลบอล เวบไซท์ หรือระบบซีดีเค โกลบอลอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อส่งข้อความ ไปถึงคุณ (รวมถึงและไม่จำกัดเอกสาร การโปรโมชั่น) จากเรา และจากบุคคลที่สามที่คุณยินยอม ถ้าหากคุณไม่ต้องการได้รับการติดต่อ อาทิเช่น ข้อความ คุณสามารถลบรายละเอียดการติดต่อของคุณออกจากบันทึกได้ทุกเวลา โดยดำเนินการดังนี้

 1. หรือส่งอีเมลไปที่ michael.hughes@cdk.com.

4.การมอบหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ

นอกเหนือจาก ข้อ3 ด้านบนแล้ว การใช้เวบไซท์นี้ คุณยอมรับว่า เราอาจมอบหมายให้บุคคลที่สามทำการดำเนินการเวบไซท์ การบริการให้คำปรึกษาลูกค้า การบริหารจัดการระบบในการวิเคราะห์การดำเนินการเวบไซท์ การบริหารจัดการโครงสร้าง ฯลฯ บุคคลที่สามที่ได้รับมอบหมายจากเรา ไม่ได้รับการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลกับบุคคลอื่นๆในทุกกรณี

 • CDK Global Unitek Kingdom Limited
 • รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจะให้บริการการดำเนินการและการดูแลรักษาเวบไซท์ให้กับบริษัท

 • ระยะเวลาในการเก็บและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย จะดำเนินต่อเนื่องไปจนกระทั่งสิ้นสุดสัญญาหรือบริษัทปิดกิจการ

5.ระยะเวลาในการเก็บและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

กฎข้อบังคับพื้นฐานทั่วไป ทางบริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เมื่อได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บและใช้งานข้อมูลแล้ว
ยกเว้นว่าจะมีความจำเป็นในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาหนึ่งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

6.             กระบวนการและวิธีการในการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

กฎข้อบังคับพื้นฐานทั่วไป ทางบริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เมื่อได้บรรลุจัดประสงค์ในการจัดเก็บและใช้งานข้อมูลแล้ว กระบวนการและวิธีการในการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลมีดังนี้

 

 

 • A. กระบวนการทำลายข้อมูล

ข้อมูลที่ผู้ใช้ใส่เข้ามาหรือจัดมาให้จะถูกโอนไปที่ฐานข้อมูลที่แยกต่างหาก (สำหรับเอกสารที่เป็นกระดาษจะจัดเก็บในตู้เอกสารโดยเฉพาะ) หลังจากที่ใช้งานเสร็จสิ้นตามจุดประสงค์แล้ว ข้อมูลจะถูกทำลายหลังจากได้มีการจัดเก็บเป็นระยะเวลาหนึ่งตามเหตุผลของการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายภายในและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (กรุณาดูที่ระยะเวลาในการเก็บและใช้งานข้อมูล) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนไปที่ฐานข้อมูลจะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นยกเว้นจุดประสงค์ในการจัดเก็บเว้นเสียแต่จะเป็นไปตามกฎหมายกำหนด  

 • B. วิธีการทำลาย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บในรูปแบบของกระดาษจะถูกทำลายโดยเครื่องทำลายเอกสารหรือการเผา ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บในแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกจะถูกทำลายโดยการใช้วิธีทางเทคนิคที่ทำให้ไม่สามารถกู้บันทึกนั้นกลับคืนมาได้

7. การติดตั้ง การใช้งาน และการปฏิเสธระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอัตโนมัติ

 • A. คุกกี้คืออะไร ?

เวบไซท์ของบริษัทใช้งานเทคโนโลยีมาตรฐานชื่อ "คุกกี้ (cookies)" ในการเก็บข้อมูลว่าเวบไซท์ของเราถูกใช้งานอย่างไร คุกกี้ถูกออกแบบให้ช่วยผู้ปฏิบัติการเวบไซท์หาว่าผู้ใช้คนนั้นๆได้เข้าชมไซท์มาก่อนหน้านี้แล้วและดังนั้นจึงบันทึกและจดจำค่าความชื่นชอบที่ได้ตั้งค่าไว้ในขณะที่ผู้ใช้ทำการท่องเวบไซท์อยู่ คุกกี้คือกลุ่มแถวตัวอักษรเล็กๆที่เวบไซท์สามารถส่งไปที่บราวเซอร์ของท่านได้ คุกกี้ไม่สามารถดึงข้อมูลอื่นใดจากฮาร์ดดิสก์หรือที่อยู่ในอีเมลของท่านได้ หากเพียงแค่ท่านท่อง
ไซท์ของซีดีเค โกลบอล อาจมีการใช้คุกกี้ในการบ่งชี้บราวเซอร์ของท่านว่าเป็นบราวเซอร์ที่เคยเข้าชมไซท์นี้มาก่อน

 • B. ทำไมจึงต้องใช้คุกกี้?

คุกกี้เหล่านี้ถูกนำมาใช้เพื่อเก็บข้อมูลว่าผู้เข้าชมเวบไซท์ใช้ไซท์ของเราอย่างไรซึ่งเราจะใช้ในการปรับปรุงไซท์ คุกกี้จะเก็บข้อมูลในรูปแบบนิรนามรวมถึงจำนวนผู้เข้าชมไซท์ ผู้เข้าชมเข้ามาในไซท์จากที่ไหน และหน้าที่พวกเข้าได้เข้าชม

เราอาจจะทำการใช้งานคุกกี้แบบหน่วยความจำในการรองรับการอนุญาตผู้ใช้แอปพลิเคชั่นนั้นๆของเวบซีดีเค โกลบอล คล้ายคลึงกันกับการที่ท่านเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของไซท์ที่ให้บริการกับลูกค้าซีดีเค โกลบอล (และมีหมายเลขประจำตัวผู้ใช้และรหัสผ่าน) เราอาจจะใช้คุกกี้เพื่อให้เราสามารถได้รับข้อมูลส่วนบุคคลตามความชื่นชอบที่ท่านได้ทำขึ้นในขณะที่ใช้งานเวบไซท์  

 • C. การติดตั้ง การใช้งาน และการปฏิเสธคุกกี้

ท่านมีทางเลือกที่จะทำการติดตั้งคุกกี้หรือไม่ โดยการตั้งค่าตัวเลือกในเวบบราวเซอร์ของท่าน ท่านอาจจะอนุญาตคุกกี้ทั้งหมด ยืนยันคุกกี้ทั้งหมดตลอดเวลาที่ทำการบันทึก หรือท่านอาจปฏิเสธการจัดเก็ยของคุกกี้ใดๆได้

ตัวอย่างของการตั้งค่า Internet Explorer ไปที่ส่วนบนสุดของเวบบราวเซอร์แล้วคลิก “Tools” > “Internet Option” > เลือกแถบ “Personal Information” > เลื่อนตัวเลื่อนไปที่ค่าที่ท่านต้องการ

แม้ว่าท่านจะมีความสามารถในการดัดแปลงบราวเซอร์ของท่านว่าจะยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือไม่ ทำการแจ้งท่านว่าคุกกี้ถูกส่งมาเมื่อไหร่ หรือทำการปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถใช้งานการบริการของซีดีเค โกลบอลที่จำเป็นต้องทำการลงทะเบียนได้หากท่านปฏิเสธคุกกี้

เวบบราวเซอร์ส่วนใหญ่อนุญาตการควบคุมบางส่วนของคุกกี้ส่วนใหญ่ผ่านทางการตั้งค่าบราวเซอร์ ในการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ รวมถึงวิธีการดูว่าคุกกี้อะไรที่ถูกตั้งค่า และวิธีการจัดการและลบคุกกี้ออก ให้เข้าไปที่ www.aboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org

8. มาตรการการป้องกันทางเทคนิคและการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เราได้นำมาตรการต่อไปนี้มาใช้เพื่อป้องกันการสูญหาย การโจรกรรม การรั่วไหล การเปลี่ยนแปลง หรือความเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคลคือ (i) การเข้ารหัวเวบไซท์ (ii) มาตรการป้องกันการแฮ็กข้อมูล ฯลฯ และ (iii) การลดขนาดให้เหลือน้อยที่สุดและการฝึกอบรมผู้ที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคล

 

เราใช้ความเอาใจใส่อย่างมากในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงการใช้เทคนิคมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่นไฟร์วอล  การเข้ารหัส การตรวจหาการบุกรุก และการตรวจตราไซท์  แต่โชคไม่ดีที่ไม่มีการส่งข้อมูลทางอินเตอร์เนทใดๆที่สามารถได้รับการรับประกันถึงความปลอดภัยได้ 100% ส่งผลให้ในขณะที่เราพยายามปกป้องข้อมูลในที่สามารถบ่งชี้ความเป็นส่วนตัวของท่านได้ เราไม่สามารถมั่นใจหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใดๆที่ท่านส่งมาให้เรา หรือที่ได้รับจากเราได้ นี่เป็นความจริงเป็นอย่างยิ่งสำหรับข้อมูลที่ท่านทำการส่งมาให้เราผ่านทางอีเมล เราไม่มีทางที่จะป้องกันข้อมูลนั้นได้จนกว่าเราจะเข้าถึงข้อมูลนั้น เมื่อเราได้รับการส่งข้อมูลของท่าน เราจะพยายามอย่างสูงสุดในการทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา  

ส่วนภายในของเรา เราจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่บ่งชี้ความเป็นส่วนตัวของท่านให้กับพนักงานที่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลเพื่อทำงานของพวกเขาเท่านั้น พนักงานเหล่านี้จะถูกจำกัดจำนวน และมีหน้าที่รับผิดชอบตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เราจะทบทวนการจัดการด้านความปลอดภัยเป็นครั้งคราวเมื่อเราเห็นว่าเหมาะสม

9. ข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้เกี่ยวกับท่านตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เรามีสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากท่านเพื่อให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของเราในการให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เรามีอยู่ให้กับท่าน หากท่านมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ต้องการที่จะใช้สิทธิของท่านในการดูสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เราได้จัดเก็บไว้ ต้องการให้เราเปลี่ยนวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือคิดว่าข้อมูลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่านนั้นจำเป็นต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้อง กรุณาติดต่อ (อีเมล:michael.hughes@cdk.com, เบอร์โทรศัพท์: +86-21-23267964).

 

ท่านอาจรายงานการร้องเรียนทางแพ่งทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นผลของการใช้การบริการของบริษัทกับทางผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลหรือฝ่ายที่รับผิดชอบได้ บริษัทจะทำการตอบกลับรายงานของท่านตามสมควรทันที

10.เรื่องอื่นๆ

หากท่านกำลังใช้เวบไซท์ของซีดีเค โกลบอลซึ่งท่านได้ทำการลงทะเบียนและเลือกรหัสผ่าน เราขอแนะนำว่าท่านต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่านของท่านให้ใครทราบ เราไม่เคยที่จะถามรหัสผ่านของท่านทางโทรศัพท์ที่ไม่ได้ทำการแจ้งให้โทรหาหรืออีเมลที่ไม่ได้มีการแจ้งให้ติดต่อไป และอย่าลืมทำการ “sign out” ออกจากไซท์ที่ทำการลงทะเบียนไว้แล้วปิดบราวเซอร์ของท่านเมื่อท่านใช้งานเสร็จแล้ว นี่เพื่อเป็นการมั่นใจได้ว่าจะไม่มีผู้ใดสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำการโต้ตอบจดหมายได้
หากผู้อื่นได้เข้าถึงคอมพิวเตอร์ของท่าน  

 

ไซท์ของซีดีเค โกลบอลอาจมีลิงค์ไปสู่ไซท์อื่นๆรวมถึงไซท์ของหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา ในขณะที่เรามองหาการเชื่อมโยงไปสู่ไซท์ที่ใช้มาตรฐานสูงของเราร่วมกันและเคารพความเป็นส่วนส่วน แต่เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ
ไซท์อื่นๆ

11. การแจ้งเตือน

เราอาจมีการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ เมื่อไหร่มีการเปลี่ยนแปลง เราจะแจ้งไว้ หน้านี้ และระบุวันแก้ไขไว้ด้านล่างสุดของนโยบาย ดังนั้นเราต้องการให้คุณตรวบสอบวันนี้ของ นโยบายนี้ทุกครั้งที่เยี่ยมชมเวบไซท์ ถ้าคุณให้ที่อยู่
อีเมลกับเรา เราจะส่งแจ้งรายละเอียดที่มีการ ปรับปรุงที่เกี่ยวเนื่องในการใช้ข้อมูลของคุณโดยเรา การที่คุณได้ให้ที่อยู่อีเมล
กับเรา ถึงว่าคุณ ยินยอมที่จะรับข้อมูลข่าวสารการปรับปรุงนโยบายนี้ทางอีเมล