Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ข้อจำกัดการใช้งาน

หน้านี้เป็นการกำหนดเงื่อนไขที่ใช้กับการใช้งานเวปไซต์ของท่าน www.keyloop.com/th (“เวปไซต์”) ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท ซีดีเค โกลบอล จำกัด (“ซีดีเค โกลบอล”) กรุณาอ่านเงื่อนไขในการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่ท่านจะเริ่มการใช้งาน
ไซต์นี้ ด้วยการใช้งานไซต์นี้ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้แล้วและได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ หากท่านไม่ตกลงในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ กรุณาออกจากไซต์นี้   

การเข้าใช้งานเวปไซต์

เวปไซต์นี้มีจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ท่านตกลงว่าท่านจะไม่ทำการดัดแปลง เคลื่อนย้าย เพิ่ม ตัดทอน หรือยุ่งเกี่ยวกับข้อมูล
ที่มีอยู่ในเวบไซท์นี้ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ท่านจะไม่ทำการแปลโปรแกรมโค้ด  แก้ไขโครงสร้างเวปไซต์ แยกชิ้นส่วน หรือใช้งานอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือตัดทอนซอฟท์แวร์ ส่วนที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้าใดๆ หรือข้อมูลอื่นๆ
ในส่วนของเจ้าของที่มีอยู่ในเวปไซต์นี้

เนื้อหาที่เข้าถึงผ่านทางเวปไซต์นี้สามารถนำมาแสดง ดาวน์โหลด และพิมพ์ออกมาได้เพื่อจุดประสงค์การใช้งานที่ไม่ใช่สำหรับการพาณิชย์เท่านั้น ท่านจะต้องไม่ทำการดัดแปลงเนื้อหาใดๆนั้นไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง หากท่านพิมพ์ ทำสำเนา หรือดาวน์โหลดส่วนใดส่วนหนึ่งของเวบไซท์โดยขัดต่อเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ สิทธิ์ในการใช้งานเวปไซต์นี้ของท่านจะยุติลงทันทีและ  ทางซีดีเค โกลบอลจะเป็นผู้เลือกให้ท่านต้องส่งคืนหรือทำลายสำเนาของเนื้อหาใดๆที่ท่านได้ทำขึ้น 

หากท่านเลือก หรือได้รับรหัสประจำตัวผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือส่วนอื่นใดของข้อมูลในการใช้งานเวปไซต์นี้ ท่านต้องรักษาข้อมูลนั้นอย่างเป็นความลับ และท่านต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้บุคคลที่สามทราบ ซีดีเค โกลบอลมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกรหัสประจำตัวผู้ใช้หรือรหัสผ่านใดๆเมื่อใดก็ได้ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้เลือกเองหรือทางซีดีเค โกลบอลจัดให้ก็ตามหากทางซีดีเค โกลบอลเห็นว่าท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้


สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญหา

ซีดีเค โกลบอลหรือบริษัทในเครือของซีดีเค โกลบอลนั้นเป็นเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตในสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเวปไซต์และในเนื้อหาที่ตีพิมพ์อยู่ในเวปไซต์ทั้งหมด งานเหล่านี้ได้รับการปกป้องโดยกฎหมายและสนธิสัญญาลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลก ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดนี้

“Keyloop”, “Autoline”, “Kompact” และเครื่องหมายอื่นๆที่ใช้ในเวบไซท์นี้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของซีดีเค โกลบอลหรือบริษัทในเครือของซีดีเค โกลบอลในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ


การเปลี่ยนแปลงของเวปไซต์และเงื่อนไขเหล่านี้

ซีดีเค โกลบอลมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงเวปไซต์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และอาจทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเมื่อใดก็ได้ หากจำเป็นทางซีดีเค โกลบอลอาจจะระงับการเข้าเวปไซต์หรือปิดเวปไซต์อย่างไม่มีกำหนด เนื้อหาใดๆในเวปไซต์อาจล้าสมัย ณ ช่วงเวลาใดๆ และทางซีดีเค โกลบอลไม่ได้มีภาระผูกพันในการปรับข้อมูลนั้นให้เป็นปัจจุบัน

ซีดีเค โกลบอลอาจทำการแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้โดยการแก้ไขหน้านี้ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูลหน้านี้เป็นระยะเพื่อสำรวจดูความเปลี่ยนแปลงใดๆที่มีผลผูกพันกับท่าน ข้อกำหนดที่มีอยู่ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้บางส่วนอาจถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนดหรือประกาศที่พิมพ์ไว้บริเวณอื่นในเวปไซต์นี้

ความรับผิด

เนื้อหาที่แสดงอยู่ในเวปไซต์ถือว่า “เป็นเพียงข้อมูล” โดยปราศจากการรับประกัน เงื่อนไข การรับรอง หรือการประกันใดๆด้านความเที่ยงตรง ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ทางซีดีเค โกลบอลและบริษัทในเครือขอไม่รับเงื่อนไขในการทำการรับรอง การรับประกัน และเงื่อนไขอื่นๆที่อาจสื่อความถึงเรื่องนี้ได้ไว้ ณ ที่นี้

ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ทางซีดีเค โกลบอลและบริษัทในเครือขอไม่รับผิดต่อความเสียหายทางตรง ทางอ้อม หรือความเสียหายสืบเนื่อง หรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับเวปไซต์หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน การไม่สามารถใช้งานได้ หรือผลลัพธ์ในการใช้งานเวปไซต์นี้ เวปไซต์ใดๆที่เชื่อมโยงกับเวปไซต์นี้ และเนื้อหาใดๆที่ลงอยู่ในนั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่แค่ความรับผิดในความเสียหายของเงินได้หรือรายได้ ความเสียหายทางธุรกิจ ความเสียหายต่อผลกำไรหรือสัญญา ความเสียหายต่อเงินสะสมที่คาดการณ์ไว้ ความเสียหายของข้อมูล ความเสียหายของค่าความนิยม การบริหารจัดการหรือเวลาทำงานที่เสียไป และสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายอื่นใดทุกประเภทที่ได้เกิดขึ้นและเกิดจากการละเมิด (รวมถึงการประมาทเลินเล่อ) การผิดสัญญา หรือมิฉะนั้นที่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้

ส่วนนี้จะไม่มีผลต่อความรับผิดของซีดีเค โกลบอลสำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของตนและไม่มีผลต่อความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถแยกออกมาหรือจำกัดได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้งาน


ข้อมูลเกี่ยวกับท่านและการเข้าเยี่ยมชมเวบไซต์นี้ของท่าน 

ซีดีเค โกลบอลอาจทำการจัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของเราซึ่ง ทำขึ้นโดยการอ้างอิงในนี้ที่เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ สำเนาของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีให้อยู่ที่นี่ [LINK].  โดยการใช้งานไซต์นี้ถือว่าท่านยินยอมในการทำการประมวลผลนี้ และท่านขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้มานั้นถูกต้อง


ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และบริการ

สัญญาด้านข้อกำหนดของสินค้าและบริการที่อาจทำขึ้นจากผลในการเข้าเยี่ยมเวปไซต์นี้ที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของ
ซีดีเค โกลบอลซึ่งจะจัดให้ท่านในเวลาที่เหมาะสม

การเชื่อมโยงเข้าสู่เวปไซต์

ท่านอาจทำการเชื่อมโยงเข้าสู่หน้าแรกของเวปไซต์ได้ซึ่งท่านจะต้องทำด้วยวิธีการที่ยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงซีดีเค โกลบอลหรือเป็นการเอาเปรียบบริษัท แต่ท่านต้องไม่ทำลิงค์ด้วยวิธีที่เป็นการแนะนำหน่วยงาน การอนุญาต หรือการอนุมัติไม่ว่าในรูปแบบใดๆกับส่วนใดส่วนหนึ่งของซีดีเค โกลบอลที่ไม่ได้มีอยู่จริง เวปไซต์ต้องไม่ถูกทำเป็นกรอบขึ้นมาบนหน้าเวปไซต์อื่นๆ หรือท่านต้องไม่ทำลิงค์เข้าสู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเวปไซต์นอกเหนือจากหน้าแรก ซีดีเค โกลบอลของงวนสิทธิ์ในการถอดถอนการอนุญาตการทำลิงค์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลิงค์จากเวบไซต์นี้ 

เวปไซต์นี้จะมีลิงค์ต่างๆไปสู่เวปไซต์และทรัพยากรอื่นๆที่จัดทำขึ้นโดยบุคคลที่สาม ซีดีเค โกลบอลไม่ได้มีการควบคุมเนื้อหาของเวปไซต์หรือทรัพยากรเหล่านั้น และไม่ขอรับผิดชอบใดๆต่อเนื้อหาหรือความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่เกิดจากการใช้งานเวปไซต์เหล่านั้นของท่าน 

กฎหมายที่บังคับใช้และการยุติข้อพิพาท 

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องใดๆที่เกิดขึ้นหรือที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งานหรือสาระสำคัญหรือการพัฒนาเนื้อหาใดๆของเงื่อนไขการใช้งาน (รวมถึงข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องที่ไม่อยู่ในสัญญา) (“ข้อพิพาท”) จะถูกบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

ประเทศไทย 
ข้อพิพาทใดๆจะได้รับการตัดสินผ่านทางอนุญาโตตุลาการต่อหน้าสถาบันอนุญาโตตุลาการไทย (“TAI”) ซึ่งจะทำขึ้นโดยอนุญาโตตุลาการหนึ่งท่านที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมกันจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ตามกฎอนุญาโตตุลาการของ TAI ที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่ทำการตัดสินของอนุญาโตตุลาการ คำตัดสินใดๆของอนุญาโตตุลาการที่ทำขึ้นตามหัวข้อนี้จะถือเป็นอันสิ้นสุดและมีผลผูกพันกับคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและมีผลบังคับใช้โดยเฉพาะในชั้นศาลใดๆที่มีเขตอำนาจศาลตัดสินคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่กล่าวถึงที่นี้ได้